Faul-Free Hamiltonian Cycle in Faulty Möbius Cubes

Wen-Tzeng Huang, Yen-Chu Chuang, Jimmy J.M Tan, Lih-Hsing Hsu

Full Text: PDF