Fuzzy Modeling and Evaluation of an IMTS User

Luigi Di'Lascio, Enrico Fischetti, Antonio Gisolfi

Full Text: PDF