One Approach to the Time-Optimal Strategy Formulation for Analog Circuit Design

Alexander Zemliak, Eduardo Rios, Kirill Zemliak

Full Text: PDF